Logowanie


Regulamin

 

 

Wstęp.
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.pokrewnedusze.pl.
 2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  a w szczególności przepisy:
   • Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
   • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r.,
    Nr 144 poz. 104);
   • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904).
   • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
a)     Administrator – SOVILO Emma Czubak, z siedzibą w Warszawie, przy ul. W. Żywnego 12 m 117, 02-701 Warszawa, NIP: 118-074-78-75, REGON 142936410, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawa pod nr 530018, właściciel serwisu internetowego www.pokrewnedusze.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
b)    Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.pokrewnedusze.pl, prowadzony i stanowiący własność Administratora.
c)     Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowany w Serwisie posiadacz Konta.
d)    Gość – osoba korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta.
e)     Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.
f)     Forum – usługa świadczona na rzecz przez Serwis.
g)    Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Stronami.
h)     Strony – Administrator i Użytkownik.
i)      Formularz – elektroniczny formularz rejestracyjny, warunkujący utworzenie Konta i korzystnie z Usług.
j)      Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do założenia Użytkownikowi Konta.
k)     Konto – utworzone przez Administratora po Rejestracji indywidulane Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu. Szczegółowy zakres danych widocznych dla innych Użytkowników określa sam Użytkownik – w swoim profilu.
l)      Abonament – okres w jakim Administrator świadczy na rzecz Użytkownika płatne Usługi.
m)   Treść – każdy wpis dokonywany przez Użytkowników na stronach Serwisu, a w szczególności post, zdjęcia, video, linki.
n)     Ogłoszenie – płatna usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika, pozwalająca na opublikowanie wiadomości o charakterze komercyjnym.
o)    Reklama - zamieszczany na stronach Serwisu opis działalności gospodarczej lub zawodowej Partnera Serwisu.
p)    Dane osobowe – zestaw niezbędnych danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia Usługi.
II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 3. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w formie formularza elektronicznego na stronie Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.
 5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 6. W celu możliwości publikowania Postów Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny (e-mail).
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez Rejestrację Administrator uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika Danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika.
 8. Użytkownik, na podany poprzez Rejestrację adres e-mail będzie otrzymywał informacje z Serwisu na temat swojego konta, profilu oraz Serwisu.
 9. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
 10. Usługodawca świadczy usługi na terytorium Polski oraz poza jej granicami.
III. Korzystanie z Serwisu.
A.     Warunki ogólne.
 1. Korzystnie z Serwisu jest odpłatne i nieodpłatne.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien w szczególności:
a)     powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
b)    powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
B.    Rejestracja oraz zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
4.     W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, a w szczególności w celu korzystania z Forum dyskusyjnego lub Części zapoznawczej, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji.
5.     Rejestracja jest bezpłatna.
6.     Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu.
7.     Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
8.     Użytkownik w Formularzu podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
9.     Z chwilą aktywowania Konta pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać Umowę poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy lub samodzielnie skasować Konto. Usługodawca potwierdza rozwiązanie Umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Użytkownika. Z chwilą rozwiązania Umowy Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu. Od tego momentu Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania zarówno z płatnych, jak i bezpłatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Umowy, chyba że ponownie dokona Rejestracji. Użytkownik może domagać się zwrotu niewykorzystanej części opłaconego abonamentu w formie listu poleconego wysłanego na adres Administratora z podaniem Imienia, nazwiska, adresu e-mail, na który została dokonana rejestracja oraz numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot środków.
 
C.    Konto Użytkownika.
 
 1. Użytkownik, w ramach Umowy, może korzystać z wszystkich dostępnych funkcji Konta, a w szczególności może:
a)     korzystać z Części zapoznawczej,
b)    korzystać z portalu wiedzy,
c)     publikować Posty na stronach Serwisu,
d)    publikować Ogłoszenia,
e)     tworzyć listy kontaktów,
f)      wysyłać lub odbierać wiadomości od innych Użytkowników,
g)    dodawać linki do innych stron internetowych,
h)    dodawać zdjęcia.
 1. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony hasła Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.
 2. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
IV. Obowiązki Użytkownika. Publikacja Treści na stronach Serwisu.
 1. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za Treść, a w szczególności za opublikowane za pośrednictwem Serwisu posty, zdjęcia, linki.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Treści opublikowane przez Użytkownika, naruszają prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Administrator uprawniony jest do usunięcia przedmiotowych Treści ze stron Serwisu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są Treści, które:
 

a)     w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;

b)    prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;

c)     są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych lub zawierają treści pornograficzne;

d)    wskazują na zachętę do korzystana z płatnych usług seksualnych, lub w sposób jednoznaczny dotyczą tego typu usług, w tym tzw. „sponsoringu”;

e)     zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;

f)     zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;

g)    naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;

h)     zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);

i)      promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawiera instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;

j)      obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;

k)     zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;

l)      naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;

m)   szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.

 1. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się uporczywego publikowania Treści, o których mowa w ust. 3, lub dopuszcza się działań, utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu, lub też określonych w ust 6 i 7,  Administrator jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Serwisu przez tego Użytkownika, w tym do dalszego publikowania treści oraz do usunięcia wszelkich treści dotychczas opublikowanych, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, skutkującej likwidacją Konta bez prawa zwrotu uprzednio poniesionych kosztów, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z pkt. VI „Prawa własności intelektualnej”, wszelkie Treści, w tym posty lub zdjęcia opublikowane na stronach Serwisu stają się z chwilą publikacji własnością Usługodawcy. W przypadku likwidacji Konta, Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania Treści opublikowanych za pośrednictwem Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości, Serwis jest wyłącznie uprawniony do usuwania opublikowanych Treści. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
6.     Użytkownik nie jest uprawniony do prowadzenia za pośrednictwem Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Użytkownik nie jest uprawniony do przesyłania za pośrednictwem Serwisu innym Użytkownikom wiadomości zawierających informacje handlowe. Użytkownik nie ma prawa do przesyłania spamu, tzw. łańcuszków szczęścia, zamieszczać danych zawierających wirusy, zamieszczać reklam i linków do innych portali randkowych, zapoznawczych  i społecznościowych. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe oraz zabronione, Administrator uprawniony jest do podjęcia działań, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu opublikowania linku do innej strony internetowej konieczne jest uzyskanie akceptacji Administratora. Administrator wyraża zgodę na publikację linku w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
V. Korzystanie z Części zapoznawczej.
1.     Korzystanie z Części zapoznawczej jest płatne i nieodpłatne, zgodnie z Cennikiem opublikowanym na stronie głównej Serwisu.
2.     Korzystać z Części zapoznawczej może każdy zarejestrowany Użytkownik po dokonaniu Płatności.
3.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Części zapoznawczej może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności zgodnie z postanowieniami pkt. IV „Obowiązki Użytkownika. Publikacja Treści na stronach Serwisu”.
4.     Użytkownik odpowiada za prawdziwość danych, które umieszcza na swój temat w Serwisie.
5.     Użytkownik może założyć i utrzymywać w Serwisie tylko jeden profil.
6.     W przypadku ujawnienia nieprawdziwych danych o sobie zamieszczonych w profilu lub utworzenia kilku profili, Użytkownik zostanie usunięty z bazy Serwisu bez prawa zwrotu dokonanej płatności.
7.     W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się bezprawnych działań, Administrator jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z portalu zapoznawczego przez tego Użytkownika, w tym możliwości kontaktowania się z innymi Użytkownikami, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, skutkującej likwidacją Konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez prawa zwrotu uprzednio poniesionych kosztów.
8.     Użytkownik uprawniony jest do nieograniczonego korzystania z Części zapoznawczej przez okres ważności Abonamentu.
9.     Opłacając abonament Użytkownik staje się automatycznie członkiem Klubu Pokrewnych Dusz, co uprawnia go do udziału w konkursach i promocjach organizowanych przez Administratora.
VI. Ogłoszenia Użytkowników. Reklamy.
1.     Publikowanie Ogłoszeń jest płatne.
2.     Publikować Ogłoszenia może każdy zarejestrowany Użytkownik po dokonaniu Płatności.
3.     Treść Ogłoszeń (w tym Wydarzeń i Usług) musi być tematycznie związana z charakterem portalu i jego tematyką.
4.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że publikowanie Ogłoszeń może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności zgodnie z postanowieniami pkt. IV „Obowiązki Użytkownika. Publikacja Treści na stronach Serwisu”.
5.     W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się bezprawnych działań, Administrator uprawniony jest do niezwłocznego zablokowania możliwości zapoznawania się z treścią Ogłoszenia przez innych Użytkowników, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, skutkującej likwidacją Konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis uprawniony jest do zamieszczenia Reklam lub linków do innych stron internetowych, w tym do zamieszczania ich obok Treści Użytkownika.
7.     Podstawą publikacji na stronach Serwisu Reklam jest umowa zawarta pomiędzy Partnerem a Administratorem.
VI. Płatności za Usługi.
1.     W celu korzystania płatnych Usług, w tym korzystania z Części zapoznawczej lub publikacji Ogłoszeń, Użytkownik powinien dokonać Płatności.
2.     Płatności za płatne Usługi można dokonać za pośrednictwem internetowego serwisu rozliczeniowego, w niżej wymieniony sposób :
a)     za pośrednictwem SMS,
b)    przelewem,
c)     kartą kredytową.
3.     W celu realizacji transakcji w sposób, o którym mowa w pkt. 2, Użytkownik zostanie przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
4.     Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w rozpoczęciu korzystania z portalu zapoznawczego wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności.
5.     Aktualny Cennik płatnych Usług znajduje się na stronie Serwisu. Wszystkie ceny zawierają aktualną stawkę podatku VAT.
6.     Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, o czym poinformuje na stronach Serwisu. Nowe stawki opłat nie mają zastosowania do Usług już opłaconych przez Użytkownika, będą obowiązywać Użytkowników w przypadku ponownego wykupienia płatnej Usługi.
7.     W celu otrzymania faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest podać swoją nazwę, dane adresowe oraz NIP. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
VII. Prawa własności intelektualnej.
A. Warunki ogólne.
1.     Wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści, w tym utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują wyłącznie Użytkownikowi lub Usługodawcy.
2.     Użytkownik publikujący utwór (np. zdjęcie, wiersz), w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim lub prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub jest uprawniony do jego publikowania i rozpowszechniania za pośrednictwem utworów Serwisu. Powyższe ma odpowiednie zastosowanie do Użytkowników publikujących za pośrednictwem Serwisu znak towarowy, nazwę lub oznaczenie słowno-graficzne.
3.     Użytkownik lub Gość przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek korzystanie z utworów, znaków towarowych lub nazw opublikowanych przez innego Użytkownika, wymaga zgody tego Użytkownika. W szczególności, bez zgody uprawnionego, Użytkownik lub Gość nie jest uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim utworów, znaków towarowych lub nazw opublikowanych przez innego Użytkownika, w całości lub części ani opracowywania podobnego utworu, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego przy wykorzystaniu utworu, znaku towarowego lub oznaczenia słono-graficznego Użytkownika jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie Użytkownika oraz inne prawa własności intelektualnej Użytkownika.
4.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu korzystania do jakiego jest uprawniony może skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w art. 79 ustawy o prawach autorskich, może także skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.
B. Publikacja treści na stronach Serwisu.
 1. Z chwilą publikacji Użytkownik przenosi nieodpłatnie na Administratora autorskie prawa majątkowe do Treści opublikowanej na stronach Serwisu, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a)     publiczne udostępnienie;
b)    utrwalanie techniką cyfrową;
c)     zwielokrotnianie techniką cyfrową;
d)    wprowadzanie do pamięci komputera;
e)     udostępnianie w taki sposób, aby każdy Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w szczególności w sieci Internet);
f)      inne niż wymienione w pkt 5 powyżej, formy rozpowszechniania w sieci Internet i w środowiskach cyfrowych, w tym w sieciach telekomunikacyjnych;
g)    modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Serwisu, nie naruszając istoty Treści opublikowanej przez Użytkownika.
 1. Użytkownik, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Administratora, o których mowa w ust. 1, w całości przenosi na Administratora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 2. Administrator jest uprawniony do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych do treści opublikowanych na stronach Serwisu Treści w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przeniesienia praw własności do Serwisu.
C.    Publikacja Ogłoszeń, Reklam.
 1. Z chwilą opublikowania na stronach Serwisu Ogłoszenia zawierającego w swojej treści nazwę, znak towarowy lub oznaczenie słowno-graficzne, Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnego upoważnienia do korzystania z tych nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych Użytkownika, zwanego dalej „Licencją”, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a)     publiczne udostępnienie;
b)    utrwalanie techniką cyfrową;
c)     zwielokrotnianie techniką cyfrową;
d)    wprowadzanie do pamięci komputera;
e)     udostępnianie w taki sposób, aby każdy Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w szczególności w sieci Internet);
f)      inne niż wymienione w pkt 5 powyżej, formy rozpowszechniania w sieci Internet i w środowiskach cyfrowych, w tym w sieciach telekomunikacyjnych;
g)    modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Serwisu, nie naruszając istoty Ogłoszenia opublikowanego przez Użytkownika.
5.     Korzystanie z udzielonych Licencją praw nie może wykraczać poza zakres określony niniejszym Regulaminem. W szczególności, poza przypadkami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie, Usługodawca nie będzie uprawniony do udostępniania osobom trzecim przysługujących jej praw.
 1. Administrator jest uprawniony do przeniesienia praw z Licencji wyłącznie w przypadku przeniesienia praw własności do Serwisu.
VII. Reklamacje.
 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji dotyczącej świadczonych przez Administratora Usług. Reklamacja powinna być złożona na adres Administratora listem poleconym.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Administratora.
 3. Usługodawca rozpatruje pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. W razie uwzględnienia reklamacji Administrator dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.
 5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania zwrotu części niewykorzystanego abonamentu. W tym celu użytkownik formułuje roszczenie w formie pisemnej listem poleconym na adres Administratora z podaniem imienia, nazwiska, adresu do doręczeń, nazwy utworzonego profilu, adresu mailowego na który się logował oraz nazwy i numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
VIII. Wyłączenie odpowiedzialności.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) i niezależnych od Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Reklam oraz Ogłoszeń podmiotów trzecich.
3.     Serwis nie gwarantuje Użytkownikowi sukcesu w nawiązaniu znajomości z innymi Użytkownikami, za pośrednictwem usług dostępnych w Serwisie. Serwis oferuje jedynie możliwość nawiązania stosownych znajomości, natomiast ich faktyczne powstanie zależy wyłącznie od bezpośrednio zainteresowanych Użytkowników.
IX. Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.pokrewnedusze.pl.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14  dni od opublikowania na stronie Serwisu.
Projekt i realizacja > Panam.pl
zamknij

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że do celów optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.