Logowanie


Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pokrewnedusze.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest SOVILO  Emma Czubak,  z siedzibą w Warszawie, przy ul. W. Żywnego 12 m 117 02-701 Warszawa, NIP: 118-074-78-75, REGON 142936410, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawa pod nr 530018, właściciel serwisu internetowego www.pokrewnedusze.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Administratorem danych”.

 1. Zakres zbieranych danych.

Administrator danych zbiera dane osób, które korzystają z Serwisu, a w szczególności zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, posiadających indywidualne Konta.
W celu utworzenia Konta Użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, w tym przesłanie wiadomości zawierającej linka aktywujący Konto, w szczególności adres poczty elektronicznej.

 1. Cel zbierania danych
 2. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie Serwisu wykorzystywane będą przez Administratora danych wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest utworzenie Konta na rzecz Użytkownika oraz ewentualnie dostarczenia innych płatnych usług. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.
 3. Administrator danych, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celu realizacji marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. W zależności od udzielenia zgody przez Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorem danych w celach marketingowych.
 5. Dane podane przez Użytkownika podczas uzupełnienia profilu Administrator danych przetwarza jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. W przypadku danych ujawniających m.in. poglądy filozoficzne czy wyznanie, w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Administrator danych może przetwarzać je wyłącznie w przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Użytkownika. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych Użytkownika podanych w profilu przez Administratora danych oznacza brak możliwości ich przetwarzania oraz brakiem możliwości upublicznienia tych danych na stronach Serwisu.
 6. Prawo dostępu
  1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub danych podanych w trakcie uzupełniania Profilu, w tym danych wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1  ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
  4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora danych lub skorzystanie z funkcji czy mechanizmów udostępnionych przez Serwis.
  5. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych, zgodnie z Regulaminem .
 8. Mechanizm cookies
  1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z serwisu.
  2. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
 9. Adres IP

Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

 1. Cookies innych podmiotów
  1. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.
  2. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 2. Dostęp do danych osób trzecich
 3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być wyłącznie udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 1. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
  2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
  3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administrator danych. 
 1. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 11.08.2011

 
Projekt i realizacja > Panam.pl
zamknij

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że do celów optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.